3. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

Процес селекције кандидата за пријем у ЦОПО је опсежан и дуготрајан. Кандидати се морају наоружати стрпљењем.

Примера ради, навешћемо податке из 2014. године. Расписан је конкурс за пријем 480 полазника основне полицијске обуке. Пријавило се скоро 10.000 заинтересованих. На пријемни испит је изашло више од 3.000 кандидата а квалификациони испит је положило више од 2.000 кандидата, од којих је на обуку примљено више од 500 кандидата. За неке је тај процес од расписивања конкурса до почетка обуке трајао више од 20 месеци.

Положен квалификациони испит – као што му име каже – кандидате само квалификује за даљи поступак у селекцији. То што је кандидат задовољио критеријуме у свим сегментима не значи да ће бити и примљен на обуку.

Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар за основну полицијску обуку, и за које је подручна полицијска управа утврдила да не постоје безбедносне сметње за пријем у радни однос у Минстарство, се рангирају на основу збирних резултата у свим деловима квалификационог испита. У формули израчунавања и рангирања резултата са квалификационог испита сваки сегмент има свој процентуални удео:

  • психо-тест – 50%,
  • језичка култура и правопис српског језика – 20%,
  • провера базично-моторичког статуса – 30%,
  • интервју – задовољава/не задовољава.

Да би повећали своје изгледе за пријем на обуку, кандидати треба да настоје да у сваком сегменту провера дају свој максимум.

Свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета који су испунили предвиђене услове и који су положили квалификациони испит, имају приоритет у рангирању у односу на остале кандидате.

Комисија утврђује коначну ранг листу кандидата. На основу коначне ранг листе, у складу са прописима одлуку о пријему кандидата доноси министар унутрашњих послова.

Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља се најмање седам дана пре почетка обуке. Уколико се кандидат не одазове на обуку, а свој изостанак не оправда у року од три дана од дана почетка обуке, сматраће се да је одустао од обуке.

Министарство унутрашњих послова и кандидат који је након спроведеног конкурса примљен на основну полицијску обуку, закључују уговор о утврђивању међусобних права и обавеза.  Полазницима је у току основне полицијске обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова.

Уговор се потписује пре почетка, а најкасније у року од десет дана од дана почетка обуке. Потписивањем уговора кандидат добија статус полазника основне полицијске обуке. Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова у својству приправника за полицијског службеника, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству унутрашњих послова или да накнади стварне трошкове стручног оспособљавања.

О пословима и задацима Министарства унутрашњих послова можете прочитати овде и, детаљније,  на сајту Министарства унутрашњих послова.

О томе који се модули изучавају у Центру можете се обавестити овде.

Одлучивање и поступак по захтеву за преиспитивање одлуке

На основу коначне ранг листе, одлуку о пријему кандидата доноси министар унутрашњих послова.

Након доношења одлуке о пријему кандидата, кандидат који није примљен на обуку, писмено се обавештава пре почетка основне полицијске обуке . Кандидат који није примљен на обуку може, преко Центра за основну полицијску обуку, у року од осам дана од дана пријема обавештења, поднети захтев министру унутрашњих послова да преиспита одлуку. О оправданости захтева одлучује Комисија, у примереном року.

Захтев за преиспитивање одлуке може се послати поштом, адресиран на следећи начин:
Комисија за избор кандидата
Центар за основну полицијску обуку
Железничка 22
21208 Сремска Каменица

Напомена: Читљивост текста и прегледност информација су једини разлози што није коришћен родно осетљив језик. Све граматички родно опредељене речи односе се подједнако на припаднике мушког и на припаднице женског пола.

Пишите нам.