Кандидате који успешно прођу све претходне сегменте квалификационог испита, на крају другог дана провера у Центру у Сремској Каменици, очекује и разговор са комисијом. Комисија разговара појединачно са сваким кандидатом.

Циљ тог разговора је да се у директном контакту сазна нешто више о личности кандидата.
Сваки члан комисије кандидата процењује у четири сегмента процене:

  1. комуникација (да се комисија увери у комуникационе способности кандидата);
  2. социјално функционисање (о животу кандидата, породици, о школовању и досадашњем радном ангажовању);
  3. вредности, навике, ставови и интересовања;
  4. професионална мотивација (мотиви за избор професије полицијског службеника).

Узима се у обзир социјални и развојни контекст особе, као и њени актуелни вољни динамизми.

Кандидат се оцењује по појединачним сегментима процене, оценом „задовољава” или „не задовољава”.
Оцену „не задовољава” добија кандидат који је у било ком сегменту консензусом оцењен оценом „не задовољава”.

Интервју, оквирно, траје двадесет минута.

У  Уредби о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова интервју је уређен чланом 44.