Да бисте се уписали потребно је да:

 • МУП распише конкурс за упис полазника на основну полицијску обуку – стручно оспособљавање за униформисаног полицијског службеника;

 • уколико испуњавате све услове конкурса, прикупите тражену документацију и да је, заједно са попуњеним обрасцем за пријаву, предате у најближу полицијску станицу;

 • успешно прођете све етапе селекције и положите квалификациони испит у Центру;

 • сачекате да Комисија утврди ранг-листу и да министар донесе одлуку о пријему кандидата и

 • да Вас позовемо на обуку у Центар.

1. КОНКУРС

Конкурс расписује Министарство унутрашњих послова, у зависности од потреба појединих подручних полицијских управа и осталих организационих јединица, на основу одлуке Владе о броју приправника које МУП може да прими у току једне године.

Не постоји устаљени термин расписивања конкурса.

Конкурсни оглас се објављује у средствима јавног информисања и на сајту ЦОПО-а. О расписивању конкурса заинтересовани могу да се информишу и у подручним полицијским управама и полицијским станицама.

Конкурс садржи:

 • број полазника,
 • услове конкурса,
 • начин подношења пријаве на конкурс,
 • поступак избора кандидата.
УСЛОВИ ПОСЛЕДЊЕГ ОБЈАВЉЕНОГ КОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:
 1. да је држављанин Републике Србије;
 2. да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно  пре дана подношења пријаве на конкурс;
 3. да нема мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса;
 4. да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су  свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета);
 5. да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању, или да има  завршене основне струковне односно основне академске студије Криминалистичко-полицијског  универзитета;
 6. да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;
 7. да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије;
 8. да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног  односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених лица.

НАПОМЕНА: Услови конкурса се могу мењати, важећи су услови који се налазе у конкурсу који је актуелан. 

Линк на услове конкурса који је отворен од 14.12.2023. до 29.12.2023. године

1.1. Начин конкурисања

Након расписивања конкурса и објављивања у јавним гласилима и на сајту ЦОПО-а, заинтересовани, који испуњавају наведене услове, могу преузети обрасце са нашег сајта или у организационој јединици МУП-а, у свом пребивалишту.

Обрасци:

Уз пријаву се прилажу следећа документа:

Оригинали уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извода из матичне књиге рођених и основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци). Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу ефикаснијег спровођења поступка.

Фотокопије  (оверене од стране надлежног органа) дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању, сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања, личне карте која није чипована (или очитана лична карта са чипом) и возачке дозволе за управљање возилима „Б“ категорије.

Доказ о успешно завршеним основним струковним односно основним академским студијама на Криминалистичко-полицијском универзитету (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета).

Пријаве са потребним документима заинтересовани морају поднети, у конкурсом прописаном року (најчешће је то 15 дана од дана расписивања конкурса), у најближој полицијској станици или подручној полицијској управи за чије подручје је и расписан конкурс.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Пишите нам.