Центар за основну полицијску обуку

Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја.

То су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна. (чл. 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја).

Поступак за остваривање овог права се покреће подношењем захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја органу власти. Захтев можете поднети путем мејл адресе zoran.niciforovic@copo.edu.rs, а у захтеву је потребно навести:

  • назив органа власти,
  • своје име, презиме и адресу, односно седиште ако је тражилац правно лице,
  • што прецизнији опис информација које се траже и
  • друге податке који олакшавају проналажење информација.

Више о информацијама од јавног значаја можете прочитати на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Попуните форму да би сте нас контактирали