Интервју

Кандидате који успешно прођу све претходне сегменте квалификационог испита, на крају другог дана провера у Центру у Сремској Каменици, очекује и разговор са четворочланом комисијом. Комисија разговара појединачно са сваким кандидатом.

Циљ тог разговора је да се у директном контакту сазна нешто више о личности кандидата, о његовом животу, породици, о школовању и досадашњем радном ангажовању, о његовим навикама, ставовима, интересовањима, вредностима и мотивима за избор професије полицијског службеника, као и да се комисија увери у комуникационе способности кандидата. Сваки члан комисије  кандидата оцењује  у четири сегмента процене, оценом од 1 до 5. Максимални број поена на интервјуу је 20. Кандидат добија једну збирну оцену за сваки сегмент интервјуа. Оцену „не задовољава“ добија кандидат који је у било ком сегменту једногласном одлуком комисије оцењен оценом један (1). Интервју, оквирно, траје двадесет минута.