Програмом стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке одређени су циљеви, исходи и садржај обуке, облици извођења наставе, фонд часова, начини проверавања, оцењивања и вредновања постигнућа полазника, трајање, услови и начин реализације стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке.

Програм стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке  израђен је на основу анализе посла и задатака униформисаних полицијских службеника, за које је Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у прописана средња стручна спрема. На основу анализе посла и задатака одређена су знања, вештине, способности и ставови неопходни за компетентно обављање основних полицијских послова.

ЦИЉ ОБУКЕ

Циљ основне полицијске обуке је да обезбеди квалитетно стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца, саобраћајног полицајца, граничног полицајца и полицајца за рад у заједници, која би задовољила потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије и друштва у целини, у складу са Законом о полицији.

ДИНАМИКА ОБУКЕ

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПОЛАЗНИКА ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ

ОПШТЕ ТЕМЕ О РАДУ ПОЛИЦИЈЕ
Полицијски службеници: права, обавезе и дужности
Кривично и кривично-процесно право
Управни послови, прекршајни и дисциплински поступак
Рад полиције у заједници, људска права и кодекс полицијске етике
Основи безбедности
Психологија за полицијске службенике
ВЕШТИНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Оперативне полицијске вештине
Општа физичка припрема – кондиционирање
Вештине комуникације
Руковање полицијским оружјем са наставом гађања
Прва помоћ
Страни језик у службеној комуникацији – енглески језик/немачки језик
Информациони систем
СТРУЧНИ МОДУЛИ
Безбедносни сектор, јавни ред и мир, пружање полицијске помоћи и послови обезбеђења
Примена полицијских овлашћења и употреба средстава принуде
Сузбијање криминала
Граница и странци
Безбедност саобраћаја на путевима
Теренска обука
УЖЕ СТРУЧНИ МОДУЛИ

Саобраћајни полицајац за контролу и регулисање саобраћаја – додатне 3 недеље;

Саобраћајни полицајац за послове саобраћајних незгода – додатне 4 недеље (укупно додатних 7);

Гранични полицајац – додатне 4 недеље

ЗАВРШНИ ИСПИТ

По завршетку друге фазе обуке у Центру за основну полицијску обуку полазници полажу завршни испит.

Полазници који положе завршни испит заснивају радни однос у Министарству унутрашњих послова и у статусу полицајца приправника упућују се на стручну обуку у организационе јединице Дирекције полиције, где се даље по посебном програму, уз учешће полицајца ментора, оспособљавају за самосталан рад на радном месту униформисаног полицијског службеника,  за које је прописана средња стручна спрема.

НАПОМЕНА

Након успешног стручног оспособљавања, приправник стиче право на полагање стручног испита, који ако успешно положи добија звање млађи водник полиције.

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Погледајте детаљније овде.

Ажурирано у децембру 2023. године