Упис у Центар

Како се уписати у Центар?

Да бисте се уписали потребно је да: 

 • МУП распише конкурс за упис полазника на основну полицијску обуку - стручно оспособљавање за униформисаног полицијског службеника;
 • уколико испуњавате све услове конкурса, прикупите тражену документацију и да је, заједно са попуњеним обрасцем за пријаву, предате у најближу полицијску станицу;
 • успешно прођете све етапе селекције и положите квалификациони испит у Центру;
 • сачекате да Комисија утврди ранг-листу и да министар донесе одлуку о пријему кандидата и
 • да Вас позовемо на обуку у Центар.

 

1. КОНКУРС

Конкурс расписује Министарство унутрашњих послова, у зависности од потреба појединих подручних полицијских управа и осталих организационих јединица, на основу одлуке Владе о броју приправника које МУП може да прими у току једне године.

      Не постоји устаљени термин расписивања конкурса.

Конкурсни оглас се објављује у средствима јавног информисања и на сајту ЦОПО-а. О расписивању конкурса заинтересовани могу да се информишу и у подручним полицијским управама и полицијским станицама.

Конкурс садржи:

 • број полазника,
 • услове конкурса,
 • начин подношења пријаве на конкурс,
 • поступак избора кандидата.
УСЛОВИ ПОСЛЕДЊЕГ ОБЈАВЉЕНОГ КОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове: 
 1. да је држављанин Републике Србије; 
 2. да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс; 
 3. да има пријављено пребивалише на територији града Београда; 
 4. да нема мање од 18, а више од 24 година старости до дана закључења конкурса; 
 5. да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању; 
 6. да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;
 7. да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије; 
 8. да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених лица. 

НАПОМЕНА: Услови конкурса се могу мењати, важећи су услови који се налазе у конкурсу који је актуелан. Тренутно није расписан конкурс.

Линк на услове конкурса који је био отворен од 14.2.2019. до 18.3.2019. године

1.1. Начин конкурисања

Након расписивања конкурса и објављивања у јавним гласилима и на сајту ЦОПО-а, заинтересовани, који испуњавају наведене услове, могу преузети образац за пријаву  (линк за преузимање) ,   изјаву о достављеној документацији (линк за преузимање)  и  извод из здравственог картона (линк за преузимање)   са нашег сајта или у организационој јединици МУП-а, у свом пребивалишту.

Уз пријаву се прилажу следећа документа:

Оригинали уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извода из матичне књиге рођених и основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци).

Фотокопије (оверене од стране надлежног органа) дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању, сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања, личне карте која није чипована (или очитана лична карта са чипом) и возачке дозволе за управљање возилима „Б“ категорије.

Одслужен војни рок није предуслов за пријаву на конкурс.

Пријаве са потребним документима заинтересовани морају поднети, у конкурсом прописаном року (најчешће је то 15 дана од дана расписивања конкурса), у најближој полицијској станици или подручној полицијској управи за коју је и расписан конкурс.

 

2. КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

Министар унутрашњих послова именује седмочлану Комисију за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања у Центру.

Руководилац организационе јединице МУП-а, надлежне за спровођење конкурса, именује чланове поткомисија које спроводе тестирање кандидата по сегментима.

Кандидати који су испунили све услове селекције и успешно савладали квалификациони испит, рангирају се и ту ранг-листу Комисија за избор кандидата доставља министру.

Одлуку о пријему на стручно оспособљавање доноси министар, на основу коначне ранг-листе. У складу са територијалним потребама и принципом националне заступљености припадника Министарства, министар може донети одлуку да се на основну полицијску обуку прими додатни број учесника конкурса, који испуњавају услове и који су положили квалификациони испит.

 

3. СЕЛЕКЦИЈА КАНДИДАТА И КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ

Селекција кандидата почиње већ приликом предаје пријаве, а наставља се током квалификационог испита, у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, и специјалистичких лекарских прегледа, у Заводу за здравствену заштиту радника у Београду. 

Напомена: На квалификациони испит се позивају само они кандидати који испуњавају све услове прописане конкурсом и који су уз пријаву приложили сва тражена документа.

У Центру се полаже специфичан квалификациони испит, конципиран тако да се одаберу кандидати који имају потребне моралне и етичке карактеристике, одличног су здравља и физичких способности и који поседују вештине и предзнања неопходна за обуку и за обављање послова униформисаног полицијског службеника.

Све провере су елиминационе. То значи да уколико кандидат не задовољи критеријуме прописане за ту проверу, не може да иде даље на следећи сегмент квалификационог испита или провере, него бива елиминисан и за њега/њу се квалификациони испит тиме и завршава.

Први дан провера у Сремској Каменици:

 • општи лекарски преглед (уз пријаву кандидати су обавезни да приложе и извод из свог здравственог картона). Између осталог проверава се висина (минимална висина за мушкарце је 170 цм, а за жене 163 цм) и тежина кандидата и израчунава BMI/body-mass-index → Опширније;
 • провера психолошког статуса на основу психо-теста који кандидати раде на рачунару уз могућност да га осим на српском (ћирилица и латиница) раде и на следећим језицима националних мањина: албанском, мађарском, ромском, румунском, русинском, словачком и украјинском језику. У оквиру ове провере на рачунару се ради и тест опште информисаности. → Опширније;
 • провера језичке културе и правописа српског језика која се састоји из теста првописа који се ради на рачунару и писања састава односно извештаја на задату тему  → Опширније.

Други дан провера у Сремској Каменици:

 • провера базично-моторичког статуса (физичке спремности) Опширније;
 • интервју - разговор кандидата са четворочланом комисијом Опширније.

Трећи дан провера у Београду:

Кандидате који успешно прођу све претходне етапе провера у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, наредног радног дана очекују специјалистички лекарски прегледи,  у Заводу за здравствену заштиту радника, Дурмиторска улица број 9 у Београду → Опширније.

Напомена: Трошкове путовања, боравка и исхране током квалификационог испита, као и трошкове специјалистичких лекарских прегледа у Београду, сносе сами кандидати.

 

4. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

Процес селекције кандидата за пријем у ЦОПО је опсежан и дуготрајан. Кандидати се морају наоружати стрпљењем.

Примера ради, навешћемо податке из 2014. године. Расписан је конкурс за пријем 480 полазника основне полицијске обуке. Пријавило се скоро 10.000 заинтересованих. На пријемни испит је изашло више од 3.000 кандидата а квалификациони испит је положило више од 2.000 кандидата, од којих је на обуку примљено више од 500 кандидата. За неке је тај процес од расписивања конкурса до почетка обуке трајао више од 20 месеци.

Положен квалификациони испит - као што му име каже - кандидате само квалификује за даљи поступак у селекцији. То што је кандидат задовољио критеријуме и није дисквалификован на неком од сегмената испита, не значи да ће бити и примљен на обуку.

Приликом провера кандидати се воде под шифром, што обезбеђује њихову потпуну равноправност у процесу селекције.

У формули израчунавања и рангирања резултата са квалификационог испита сваки сегмент има свој процентуални удео:

 • психо-тест - 40%,
 • језичка култура и правопис српског језика - 15%,
 • провера базично-моторичког статуса - 20%, 
 • интервју - 25%.

Да би повећали своје изгледе за пријем на обуку, кандидати треба да настоје да у сваком сегменту провера дају свој максимум.

На основу свих прикупљених података о кандидату, документације, резултата са лекарских прегледа и квалификационог испита, формира се ранг-листа кандидата који су задовољили све провере.

Ту ранг-листу Комисија за избор кандидата упућује министру ради доношења коначне одлуке о пријему на обуку.

Одабрани кандидати се благовремено обавештавају о датуму почетка обуке. Као полазници ЦОПО-а они већ првог дана потписују Уговор о утврђивању међусобних права и обавеза полазника основне полицијске обуке и Министарства којим се, између осталог, обавезују да ће најмање 5 година радити у МУП-у. Обука је бесплатна, а полазници који је неоправадано напусте или прекину, у обавези су да МУП-у надокнаде настале трошкове.

Кандидатима који нису примљени на обуку враћају се документа.

Кандидати који нису задовољили утврђене критеријуме на општем лекарском прегледу, провери базично-моторичног статуса и на специјалистичком лекарском прегледу, могу само једном, из оправданих разлога, поднети захтев за поновно утврђивање критеријума из једног од наведених делова поступка избора кандидата, у року од три дана од дана саопштавања резултата.
О оправданости захтева из става 5. овог члана, одлучује Комисија, у примереном року.

Ако кандидат сматра да има основа за жалбу, треба да је пошаље поштом, адресирану на следећи начин:

Комисија за избор кандидата

Центар за основну полицијску обуку

Железничка 22

21208 Сремска Каменица

Напомена: Читљивост текста и прегледност информација су једини разлози што није коришћен родно осетљив језик. Све граматички родно опредељене речи односе се подједнако на припаднике мушког и на припаднице женског пола.

април 2018. године