Упис у Центар

Да бисте се уписали потребно је да: 

 • МУП распише конкурс за упис полазника на основну полицијску обуку - стручно оспособљавање за униформисаног полицијског службеника;
 • уколико испуњавате све услове конкурса, прикупите тражену документацију и да је, заједно са попуњеним обрасцем за пријаву, предате у најближу полицијску станицу;
 • успешно прођете све етапе селекције и положите квалификациони испит у Центру;
 • сачекате да Комисија утврди ранг-листу и да министар донесе одлуку о пријему кандидата и
 • да Вас позовемо на обуку у Центар.

 

1. КОНКУРС

Конкурс расписује Министарство унутрашњих послова, у зависности од потреба појединих подручних полицијских управа и осталих организационих јединица, на основу одлуке Владе о броју приправника које МУП може да прими у току једне године.

      Не постоји устаљени термин расписивања конкурса.

Конкурсни оглас се објављује у средствима јавног информисања и на сајту ЦОПО-а. О расписивању конкурса заинтересовани могу да се информишу и у подручним полицијским управама и полицијским станицама.

Конкурс садржи:

 • број полазника,
 • услове конкурса,
 • начин подношења пријаве на конкурс,
 • поступак избора кандидата.
УСЛОВИ ПОСЛЕДЊЕГ ОБЈАВЉЕНОГ КОНКУРСА
Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове: 
 1. да је држављанин Републике Србије; 
 2. да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно  пре дана подношења пријаве на конкурс;
 3. да нема мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса;
 4. да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су  свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета);
 5. да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању, или да има  завршене основне струковне односно основне академске студије Криминалистичко-полицијског  универзитета;
 6. да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;
 7. да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б" категорије;
 8. да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног  односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених лица.

НАПОМЕНА: Услови конкурса се могу мењати, важећи су услови који се налазе у конкурсу који је актуелан. 

Линк на услове конкурса који је отворен од 23.5.2022. до 7.6.2022. године

1.1. Начин конкурисања

Након расписивања конкурса и објављивања у јавним гласилима и на сајту ЦОПО-а, заинтересовани, који испуњавају наведене услове, могу преузети образац за пријаву  (линк за преузимање) ,   изјаву о достављеној документацији (преузмите у полицијској станици)  и  извод из здравственог картона (линк за преузимање)   са нашег сајта или у организационој јединици МУП-а, у свом пребивалишту.

Уз пријаву се прилажу следећа документа:

Оригинали уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извода из матичне књиге рођених и основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци). Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу ефикаснијег спровођења поступка.

Фотокопије  (оверене од стране надлежног органа) дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању, сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања, личне карте која није чипована (или очитана лична карта са чипом) и возачке дозволе за управљање возилима „Б“ категорије.

Доказ о успешно завршеним основним струковним односно основним академским студијама на Криминалистичко-полицијском универзитету (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета).

Пријаве са потребним документима заинтересовани морају поднети, у конкурсом прописаном року (најчешће је то 15 дана од дана расписивања конкурса), у најближој полицијској станици или подручној полицијској управи за чије подручје је и расписан конкурс.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

 

2. ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА

Министар унутрашњих послова именује седмочлану Комисију за избор кандидата за полазнике основне полицијске обуке у Центру.

Руководилац организационе јединице МУП-а, надлежне за спровођење конкурса, именује чланове поткомисија које спроводе тестирање кандидата по сегментима.

Селекција кандидата почиње већ приликом предаје пријаве, а наставља у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици општим лекарским прегледом и квалификационим испитом, те специјалистичким лекарским прегледом, у Заводу за здравствену заштиту радника у Београду, као и кроз поступак вршења безбедносне провере и утврђивања постојања безбедносних сметњи. 

Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа и квалификационог испита врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка.

Процедура траје од једног до три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана.   У Центру се полаже специфичан квалификациони испит, конципиран тако да се одаберу кандидати који имају потребне моралне и етичке карактеристике, одличног су здравља и физичких способности и који поседују вештине и предзнања неопходна за обуку и за обављање послова униформисаног полицијског службеника.

Све провере су елиминационе. То значи да уколико кандидат не задовољи критеријуме прописане за ту проверу, не може да иде даље на следећи сегмент квалификационог испита или провере, него бива елиминисан и за њега/њу се квалификациони испит тиме и завршава.

Ако у току спровођења поступка избора кандидата, кандидат недозвољено користи текстове, белешке, уређаје за електронску обраду података, уређаје за даљински пренос података, слике или гласа или на други начин омета реализацију поступка избора кандидата, биће елиминисан из даљег поступка избора кандидата.

Први дан провера у Сремској Каменици:

 • општи лекарски преглед (уз пријаву кандидати су обавезни да приложе и извод из свог здравственог картона). Између осталог проверава се висина (минимална висина за мушкарце је 170 цм, а за жене 163 цм) и тежина кандидата и израчунава BMI/body-mass-index Опширније;
 • провера психолошког статуса на основу психо-теста који кандидати раде на рачунару уз могућност да га осим на српском (ћирилица и латиница) раде и на следећим језицима националних мањина: албанском, мађарском, ромском, румунском, русинском, словачком и украјинском језику. У оквиру ове провере на рачунару се ради и тест опште информисаности.  → Опширније;
 • провера језичке културе и правописа српског језика која се састоји из теста првописа који се ради на рачунару и писања састава односно извештаја на задату тему   → Опширније.

Други дан провера у Сремској Каменици:

 • провера базично-моторичког статуса (физичке спремности) Опширније;
 • интервју - разговор кандидата са комисијом Опширније.

Трећи дан провера у Београду:

Кандидате који успешно прођу све претходне етапе провера у Центру за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, наредног радног дана очекују специјалистички лекарски прегледи, у Заводу за здравствену заштиту радника, Дурмиторска улица број 9 у Београду Опширније.

Напомена: Трошкове путовања, боравка и исхране током квалификационог испита, као и трошкове специјалистичких лекарских прегледа у Београду, сносе сами кандидати.

 

3. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

Процес селекције кандидата за пријем у ЦОПО је опсежан и дуготрајан. Кандидати се морају наоружати стрпљењем.

Примера ради, навешћемо податке из 2014. године. Расписан је конкурс за пријем 480 полазника основне полицијске обуке. Пријавило се скоро 10.000 заинтересованих. На пријемни испит је изашло више од 3.000 кандидата а квалификациони испит је положило више од 2.000 кандидата, од којих је на обуку примљено више од 500 кандидата. За неке је тај процес од расписивања конкурса до почетка обуке трајао више од 20 месеци.

Положен квалификациони испит - као што му име каже - кандидате само квалификује за даљи поступак у селекцији. То што је кандидат задовољио критеријуме у свим сегментима не значи да ће бити и примљен на обуку.

Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар за основну полицијску обуку, и за које је подручна полицијска управа утврдила да не постоје безбедносне сметње за пријем у радни однос у Минстарство, се рангирају на основу збирних резултата у свим деловима квалификационог испита. У формули израчунавања и рангирања резултата са квалификационог испита сваки сегмент има свој процентуални удео:

 • психо-тест - 50%,
 • језичка култура и правопис српског језика - 20%,
 • провера базично-моторичког статуса - 30%, 
 • интервју - задовољава/не задовољава.

Да би повећали своје изгледе за пријем на обуку, кандидати треба да настоје да у сваком сегменту провера дају свој максимум.

Свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета који су испунили предвиђене услове и који су положили квалификациони испит, имају приоритет у рангирању у односу на остале кандидате.

Комисија утврђује коначну ранг листу кандидата. На основу коначне ранг листе, у складу са прописима одлуку о пријему кандидата доноси министар унутрашњих послова.

Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља се најмање седам дана пре почетка обуке. Уколико се кандидат не одазове на обуку, а свој изостанак не оправда у року од три дана од дана почетка обуке, сматраће се да је одустао од обуке.

Министарство унутрашњих послова и кандидат који је након спроведеног конкурса примљен на основну полицијску обуку, закључују уговор о утврђивању међусобних права и обавеза.  Полазницима је у току основне полицијске обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова.

Уговор се потписује пре почетка, а најкасније у року од десет дана од дана почетка обуке. Потписивањем уговора кандидат добија статус полазника основне полицијске обуке. Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова у својству приправника за полицијског службеника, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству унутрашњих послова или да накнади стварне трошкове стручног оспособљавања. 

О пословима и задацима Министарства унутрашњих послова можете прочитати овде и, детаљније,  на сајту Министарства унутрашњих послова.

О томе који се модули изучавају у Центру можете се обавестити овде.

Одлучивање и поступак по захтеву за преиспитивање одлуке

На основу коначне ранг листе, одлуку о пријему кандидата доноси министар унутрашњих послова.

Након доношења одлуке о пријему кандидата, кандидат који није примљен на обуку, писмено се обавештава пре почетка основне полицијске обуке . Кандидат који није примљен на обуку може, преко Центра за основну полицијску обуку, у року од осам дана од дана пријема обавештења, поднети захтев министру унутрашњих послова да преиспита одлуку. О оправданости захтева одлучује Комисија, у примереном року.

Захтев за преиспитивање одлуке може се послати поштом, адресиран на следећи начин:

Комисија за избор кандидата

Центар за основну полицијску обуку

Железничка 22

21208 Сремска Каменица

 

Напомена: Читљивост текста и прегледност информација су једини разлози што није коришћен родно осетљив језик. Све граматички родно опредељене речи односе се подједнако на припаднике мушког и на припаднице женског пола.

Назад на врх странице

април 2022. године