Наставни план и програм

Програмом стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке одређени су циљеви, исходи и садржај обуке, облици извођења наставе, фонд часова, начини проверавања, оцењивања и вредновања постигнућа полазника, трајање, услови и начин реализације стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке.


Програм стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке  израђен је на основу анализе посла и задатака униформисаних полицијских службеника опште надлежности, за које је Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у прописана средња стручна спрема. На основу анализе посла и задатака одређена су знања, вештине, способности и ставови неопходни за компетентно обављање основних полицијских послова.

СВРХА ОБУКЕ
Сврха обуке је оспособљавање полазника за послове униформисаног полицијског службеника опште надлежности.

ЦИЉ ОБУКЕ
Циљ основне полицијске обуке је оспособљавање полазника за компетентно обављање основних полицијских послова, у складу са законима и другим прописима и актима Републике Србије, као и међународним уговорима и конвенцијама које је усвојила Република Србија и стандардима полицијског поступања.

ОПШТИ ИСХОДИ ОБУКЕ
По завршетку обуке полазник ће бити оспособљен за:

 1. рад на одржавању јавног реда и обезбеђења,
 2. рад на пословима сузбијања криминалитета,
 3. примену полицијских овлашћења и употребу средстава принуде и
 4. контролу и регулисање саобраћаја.


СПЕЦИФИЧНИ ИСХОДИ ОБУКЕ
С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима рада и потребу континуираног стручног усавршавања, полазници ће бити у стању да:

 1. примене теоријска знања у практичном контексту,
 2. ефикасно раде у тиму,
 3. саслушају и разумеју различите садржаје у разним комуникацијским ситуацијама и говоре прецизно и јасно,
 4. преузму одговорност за властито усавршавање и напредовање у послу и каријери,
 5. разумеју улогу и одговорност институција важних за организацију друштвеног живота на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу,
 6. благовремено реагују на промене у радној средини,
 7. примене сигурносне и здравствене мере у процесу рада,
 8. користе информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.


Ове мултифункционалне вештине и способности су резултат:

 1. добро организоване и флексибилне обуке усмерене на квалитетно обављање задатака у оквиру надлежности,
 2. заједничког рада наставника и полазника у свим модулима и предметима,
 3. примене стратегија, метода и техника активног учења и усвајања знања, вештина и ставова у настави.


ТРАЈАЊЕ ОБУКЕ
 

 1. у Центру за основну полицијску обуку, 33 недеље, односно 9 месеци;
 2. у полицијским управама полазници имају практичну обуку у трајању од 4 недеље.
 

НАСТАВНИ ПЛАН  
Настава има предметно-модуларну структуру и реализује се у три основна блока са следећим бројем часова:

 
ОЦЕЊИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА
Полазници се континуирано оцењују у односу на очекиване исходе који су прецизно дефинисани у Програму путем:

 1. тестова знања,
 2. ситуационих тестова,
 3. усменог испитивања и 
 4. демонстрације практичних вештина.


ЗАВРШНИ ИСПИТ
По завршетку треће фазе обуке у Центру за основну полицијску обуку полазници полажу завршни испит.
Завршни испит се полаже пред испитном комисијом коју именује директор полиције. Полазник који није положио завршни испит упућује се на поправни испит. Поправни испит се полаже у року који не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 30 дана од дана полагања завршног испита. Поправни испит се полаже пред испитном комисијом коју именује директор полиције. 
Полазници који положе завршни испит заснивају радни однос у Министарству унутрашњих послова и у статусу приправника упућују се на стручну обуку у полицијске управе, где се даље по посебном програму, уз учешће полицајца ментора, оспособљавају за самосталан рад на радном месту униформисаног полицијског службеника опште надлежности, за које је прописана средња стручна спрема.


НАПОМЕНА
Након успешно завршеног приправничког стажа - стручне обуке која се одвија у подручним полицијским управама, полазник стиче право на полагање стручног испита, који ако успешно положи добија звање млађи водник полиције.

ажурирано 18. 2. 2019. године

Документи

Документ Објављено