Програм стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке

Програмом стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке одређени су циљеви, исходи и садржај обуке, облици извођења наставе, фонд часова, начини проверавања, оцењивања и вредновања постигнућа полазника, трајање, услови и начин реализације стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке.


Програм стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке  израђен је на основу анализе посла и задатака униформисаних полицијских службеника, за које је Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у прописана средња стручна спрема. На основу анализе посла и задатака одређена су знања, вештине, способности и ставови неопходни за компетентно обављање основних полицијских послова.

ЦИЉ ОБУКЕ
Циљ основне полицијске обуке је да обезбеди квалитетно стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца, саобраћајног полицајца и граничног полицајца , која би задовољила потребе Министарства унутрашњих послова Републике Србије и друштва у целини, у складу са Законом о полицији.ОЦЕЊИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА
Полазници се континуирано оцењују у односу на очекиване исходе који су прецизно дефинисани у Програму путем:

  1. тестова знања,
  2. ситуационих тестова,
  3. усменог испитивања и 
  4. демонстрације практичних вештина.


ЗАВРШНИ ИСПИТ
По завршетку друге фазе обуке у Центру за основну полицијску обуку полазници полажу завршни испит.
Полазник који није положио завршни испит упућује се на поправни испит. Поправни испит се полаже у року који не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 30 дана од дана полагања завршног испита.  
Полазници који положе завршни испит заснивају радни однос у Министарству унутрашњих послова и у статусу полицајца приправника упућују се на стручну обуку у организационе јединице Дирекције полиције, где се даље по посебном програму, уз учешће полицајца ментора, оспособљавају за самосталан рад на радном месту униформисаног полицијског службеника, 
за које је прописана средња стручна спрема.


НАПОМЕНА
Након успешно завршеног приправничког стажа - стручне обуке, полазник стиче право на полагање стручног испита, који ако успешно положи добија звање млађи водник полиције.

ажурирано у мају 2020. године

Документи

Документ Објављено