Конкурс за 460 полазника (23. 12. 2016. до 9. 1. 2017)
  Контактирајте са нама у вези Конкурс за 460 полазника (23. 12. 2016. до 9. 1. 2017)  

Контактирајте нас за више информација
X


 

ОД 23. ДЕЦЕМБРА 2016. ДО 9. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ​

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици три класе од укупно 460 полазника за стручно оспособљавање за обављање полицијских послова, и то:

-    400 полазника за подручје Полицијске управе за град Београд, 

-    20 полазника за подручје Полицијске управе у Нишу, 

-    10 полазника за подручје Полицијске управе у Панчеву,

-    10 полазника за подручје Полицијске управе у Зајечару,

-    10 полазника за подручје Полицијске управе у Пироту, и 

-    10 полазника за подручје Полицијске управе у Зрењанину.

Стручно оспособљавање полазника траје 12 месеци и спроводиће се сукцесивно по класама.

УСЛОВИ КОНКУРСА​

Право учешћа на конкурсу има лице које мора да испуњава следеће услове, и то:

 1. да је држављанин Републике Србије; 
 2. да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју конкурише до дана закључења конкурса; 
 3. да нема двојно држављанство; 
 4. да нема мање од 18, а више од 24 година старости до дана закључења конкурса; 
 5. да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању; 
 6. да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству.​

Право учешћа на конкурсу има и лице које није положило возачки испит „Б“ категорије, уз обавезу да га положи у року од три године од расписивања конкурса.

Избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања у Центру врши Комисија за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања у Центру, од седам чланова, коју именује министар унутрашњих послова сходно Правилнику о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања („Службени гласник РС“, број 72/2007, 21/2009, 48/2010, 8/2011 и 97/2015).

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС        
Пријава на конкурс са документацијом подноси се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, полицијској управи или полицијској станици, по месту пребивалишта кандидата.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА​

Пријава (образац који се може добити у Полицијској управи и полицијским станицама);

Уз пријаву, кандидат прилаже следећу документацију, и то:

 1. оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци), 
 2. оригинал извода из матичне књиге рођених, 
 3. оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци), 
 4. оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању, 
 5. очитану личну карту са чипом или оверену фотокопију личне карте која није чипована, 
 6. оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије, уколико има положен возачки испит. 

- Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу бржег и ефикаснијег спровођења поступка.

ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА​

Процедура траје од један до три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана.

Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата, састоји се из општег лекарског прегледа, специјалистичких прегледа и теста на дрогу, које обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства у складу са утврђеним критеријумима.

Општи лекарски преглед је елиминациони у смислу приступања специјалистичким прегледима.

Кандидати су обавезни да полажу квалификациони испит који се састоји из провере језичке културе и правописа, провере психолошког и базично - моторичког статуса и интервјуа.

Свака појединачна провера је елиминациона за кандидате који не задовоље дефинисане норме.

Приликом провера кандидати се воде под шифром, што обезбеђује потпуну равноправност истих у процесу селекције.

Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар, рангирају се на основу збирних резултата у сва четири сегмента квалификационог испита.

По    окончању    поступка    са    пријављеним кандидатима,  Комисија  утврђује  коначну  ранг-листу кандидата.

На основу коначне ранг листе, одлуку о пријему кандидата доноси министар.

Кандидат који не буде примљен писмено се обавештава у року од осам дана од дана доношења одлуке.

На одлуку, кандидат може уложити жалбу министру, преко Центра, у року од осам дана од дана пријема обавештења.

Потписивањем уговора о међусобним правима и обавезама полазника основне полицијске обуке и Министарства унутрашњих послова, кандидат добија статус полазника основне полицијске обуке. Уговор се потписује у року од најмање пет дана пре почетка обуке.

Обавештавање кандидата о пријему на обуку, о месту и времену потписивања уговора о регулисању међусобних права и обавеза између кандидата и Министарства, обавља се најмање десет дана пре почетка обуке.

Кандидатима који не испуне услове предвиђене конкурсом за пријем или не положе квалификациони испит, уз писмено обавештење, на кућну адресу, враћа се и документација приложена уз пријаву на конкурс.

Кандидати који буду позвани на пријемни испит, сносе путне трошкове, трошкове боравка и трошкове лекарског прегледа.

Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа и квалификационог испита врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПОЛАЗНИКА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА

Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову материју, у Министарству унутрашњих послова Републике Србије у својству приправника за полицијског службеника, уз дужност да најмање пет година остане на раду у Министарству или да накнади трошкове стручног оспособљавања.

Полазницима је у току основне полицијске обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова Републике Србије.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или од јавног бележника, биће одбачене.​

АДРЕСА ЦЕНТРА: 
Центар за основну полицијску обуку

Сремска Каменица, ул. Железничка 22

телефон 021/462-033; локал 141

www.copo.edu.rs

office@copo.edu.rs

 

Бугарски Ромски централна Србија
Мађарски Ромски Војводина
Румунски   Чешки
Словачки    
Претходна страна   Горе