Конкурс 2014.
  Контактирајте са нама у вези Конкурс 2014.  

Контактирајте нас за више информација
X


Република Србија

Министарство унутрашњих послова

расписује

КОНКУРС

за   упис   150  полазника  у    Центар    за    основну    полицијску    обуку

 

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици 150 полазника за стручно оспособљавање за обављање полицијских послова:

 

20 полазника за подручје Полицијске управе у Зајечару ,

-  20 полазника за подручје Полицијске управе у Зрењанину ,

-  15 полазника за подручј е Полицијске управе у Јагодини ,

-  15 полазника за подручје Полицијске управе у Крагујевцу ,

-  20  полазника за подручје Полицијске управе у Нишу ,

-  20  полазника за подручје Полицијске управе у Панчеву ,

-  20  полазника за подручје Полицијске управе у Прокупљу и

-  20  полазника за подручје Полицијске управе у Сомбору .

 

Стручно оспособљавање полазника траје 12 месеци.

           

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на Конкурсу има лице које, поред општих услова за пријем у радни однос у државном органу, мора да испуњава и посебне услове:

 

 1. да је држављанин Републике Србије;
 2. да најмање годину дана има пребивалиште на територији п олицијске управе за коју конкурише ;
 3. да у тренутку када конкурише нема мање  од 18 ни више од 26 година (од 18. до 26. рођендана);
 4. да има завршену (трогодишњу или четворогодишњу) средњу школу, а кандидати који средњу школу завршавају у школској 2013/2014. години уз пријаву подносе и уверење/потврду о похађању завршне године средње школе, с тим што су ти кандидати дужни да сведочанство и диплому о завршеној средњој школи доставе до 30. јуна 2014. године;
 5.   да не постоје безбедносне сметње за пријем у радни однос у Министарство;
 6. да испуњава посебне услове у погледу здравственог, психолошког, базично-моторичког статуса и других способности важних за обављање полицијских послова (нпр. минимална висина за жене је 163 цм, а за мушкарце 170 цм).

Право учешћа на К онкурсу има лице које није одслужило војни рок, као и лице које је одслужило војни рок под оружјем.

Право учешћа на Конкурсу има и лице које није положило возачки испит „Б“ категорије , уз обавезу да га положи у року од три године од расписивања конкурса.

Конкурс спроводи комисија коју именује министар унутрашњих послова.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријава на Конкурс са потребном документацијом подноси се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса (последњи дан је 9. 4. 2014. године) , полицијским станицама по месту пребивалишта  кандидата.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1)   Пријава  (образац који се може добити у полицијским станицама или преузети са сајта Центра);

 

оригинали  докумената:

2)   уверење о држављанству (да није старије од шест месеци);

3)   извод из матичне књиге рођених;

4)   уверење да се против кандидата не води кривични поступак;

5) диплома о завршеној трогодишњој или четворогодишњој средњој школи;

6)  извод из здравственог картона ординирајућег лекара, на обрасцу који се може  добити у полицијској станици или преузети са сајта Центра;

7)    уверење о одслужењу војног рока ;

 

оверене копије:

8)   сведочанстава за све разреде средње школе;

9)   личне карте;

10) возачке дозволе Б“ категорије, уколико кандидат има положен возачки испит.

 

ПОСТУПАК СА ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА

Процедура траје један до три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана.

 

Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата састоји се из:
- општег лекарског прегледа у Центру у Сремској Каменици (у сколопу пријемног испита) и 
- специјалистичких прегледа и теста на дрогу, у Заводу за здравствену заштиту радника Министарства (Београд, Дурмиторска 9), у складу са утврђеним критеријумима.       

Општи лекарски преглед је елиминациони у смислу приступања специјалистичким прегледима.

Диоптрија не мора бити сметња, о сваком појединачном кандидату одлучују лекари специјалисти.

Тежина није одређена и зависи од конституције појединца.

Тетоважа не сме бити видљива испод кратких рукава и не може имати непримерен садржај.

Кандидати су обавезни да полажу квалификациони испит који се састоји из провере језичке културе и правописа, провере психолошког и базично-моторичког статуса и интервјуа.

Свака појединачна провера је елиминациона за кандидате који не задовоље дефинисане норме.

Приликом провера кандидати се воде под шифром, што обезбеђује потпуну равноправност кандидата у процесу селекције.

Кандидати који су испунили посебне услове и положили квалификациони испит за упис у Центар, рангирају се на основу збирних резултата у сва четири сегмента квалификационог испита.

По окончању поступка са пријављеним кандидатима, Комисија утврђује коначну ранг - листу кандидата.

На основу коначне ранг - листе, одлуку о пријему кандидата на основну полицијску обуку доноси министар.

Кандидат који не буде примљен писмено се обавештава у року од осам дана од дана доношења одлуке.
На одлуку кандидат може уложити жалбу министру, преко Центра, у року од  осам дана од дана пријема обавештења.

Потписивањем Уговора о међусобним правима и обавезама полазника основне полицијске обуке и Министарства унутрашњих послова, кандидат добија статус полазника основне полицијске обуке. Уговор се потписује у року од најмање пет дана пре почетка обуке.


Обавештавање кандидата о пријему на обуку, о месту и времену потписивања Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између кандидата и Министарства, обавља се најмање десет дана пре почетка обуке.

Уместо кандидата који не потпиш е Уговор у предвиђеном року, позваће се други кандидат према редоследу на коначној ранг - листи.

Кандидатима који не испуне опште и посебне услове предвиђене Конкурсом за пријем или не положе квалификациони испит, уз писмено обавештење, на кућну адресу се враћа и документација приложена уз пријаву на Конкурс. 

Кандидати позвани на пријемни испит, сносе путне трошкове , трошкове боравка и трошкове лекарског прегледа у Заводу за здравствену заштиту радника МУП-а, Дурмиторска 9, Београд.

Преглед стаје 4.440,00 динара .

 

О времену полагања пријемног испита кандидати ће бити благовремено обавештени.

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОЛАЗНИКА ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ

Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку, у складу са законом, добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова Републике Србије у својству приправника за полицијског службеника у п олицијској управи за коју је конкурисао.

Такође се обавезује да по заснивању радног односа, остане на раду најмање три године у п олицијској управи .

Полазницима је у току основне полицијске обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно Уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова Републике Србије.

 


 

Република Србија

Министарство унутрашњих послова

расписује

ДОПУНУ КОНКУРСА

за    упис     480   полазника    у     Центар     за     основну     полицијску     обуку

 

 

Конкурс за упис  480   полазника    у     Центар     за     основну     полицијску     обуку, објављен у дневним листовима: Политика, Вечерње новости и Дневник, 10. марта 2014. године, и у Службеном гласнику РС бр. 28/14 од 12. марта 2014. године, допуњује се у делу који се односи на потребну документацију тако што   кандидати који средњу школу завршавају у школској 2013/2014. години уз пријаву подносе и уверење/потврду о похађању завршне године средње школе, с тим што су ти кандидати дужни да сведочанство и диплому о завршеној средњој школи доставе до 30. јуна 2014. године.

 

Пријава на Конкурс са потребном документацијом подноси се у року од 15 дана од дана објављивања ове Допуне, полицијским станицама у месту пребивалишта кандидата.
Република Србија

Министарство унутрашњих послова

 

расписује

КОНКУРС

за   упис   480   полазника   у    Центар    за    основну    полицијску    обуку

 

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици 480 полазника за стручно оспособљавање за обављање полицијских послова:

-   210 полазника за подручје Полицијске управе за град Београд,

-   30 полазника за подручје   Полицијске управе у Бору,

-   40 полазника за подручј е Полицијске управе у Ваљеву,

-   20 полазника за подручје Полицијске управе у Врању,

-   60 полазника за подручје Полицијске управе у Кикинди,

-   30 полазника за подручје Полицијске управе у Пожаревцу,

-   30 полазника за подручје Полицијске управе у Сремској Митровици,

-   30 полазника за подручје Полицијске управе у Суботици и

-   30 полазника за подручје Полицијске управе у Ужицу.

 

Стручно оспособљавање полазника траје 12 месеци.

           

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на Конкурсу има лице које, поред општих услова за пријем у радни однос у државном органу, мора да испуњава и посебне услове:

 

 1. да је држављанин Републике Србије;
 2. да најмање годину дана има пребивалиште на територији п олицијске управе за коју конкурише ;
 3. да нема мање од 18 ни више од 26 година (рачуна се од 18. до 26. рођендана);
 4. да има завршену средњу школу (трогодишњу или четворогодишњу, дакле не може бити ученик завршног разреда);
 5. да не постоје безбедносне сметње за пријем у радни однос у Министарство;
 6. да испуњава посебне услове у погледу здравственог, психолошког, базично-моторичког статуса и других способности важних за обављање полицијских послова.

 

Право учешћа на К онкурсу има лице које није одслужило војни рок, као и лице које је одслужило војни рок под оружјем.

 

Право учешћа на Конкурсу има и лице које није положило возачки испит „Б“ категорије , уз обавезу да га положи у року од три године од расписивања конкурса.

 

Конкурс спроводи комисија коју именује министар унутрашњих послова.

 

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријава на Конкурс са потребном документацијом подноси се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса (последњи дан је 25. 3. 2014. године) , полицијским станицама по месту пребивалишта   кандидата.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1)     Пријава   (образац који се може добити у полицијским станицама или преузети са сајта Центра);

  оригинали   докумената:

2)     уверење о држављанству (да није старије од шест месеци);

3)     извод из матичне књиге рођених;

4)     уверење да се против кандидата не води кривични поступак;

5)     диплома о завршеној средњој школи (трогодишњој или четворогодишњој);

6)   извод из здравственог картона ординирајућег лекара, на обрасцу који се може   добити у полицијској станици или преузети са сајта Центра;

7)     уверење да кандидат није одслужио војни рок или да  га је одслужио под оружјем;

оверене копије:

8)     сведочанстава за све разреде средње школе;

9)     личне карте и

10) возачке дозволе “Б" категорије, уколико кандидат има положен возачки испит.

 

ПОСТУПАК СА ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА

Процедура траје један до три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана.

 

Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата састоји се из:
-  општег лекарског прегледа у Центру у Сремској Каменици (у сколопу пријемног испита) и 
- специјалистичких прегледа и теста на дрогу, у Заводу за здравствену заштиту радника Министарства (Београд, Дурмиторска 9), у складу са утврђеним критеријумима.        

Општи лекарски преглед је елиминациони у смислу приступања специјалистичким прегледима.


Кандидати су обавезни да у Центру у Сремској Каменици полажу квалификациони испит који се састоји из провере језичке културе и правописа, провере психолошког и базично-моторичког статуса и интервјуа.

Свака појединачна провера је елиминациона за кандидате који не задовоље дефинисане норме.  

Приликом провера кандидати се воде под шифром, што обезбеђује потпуну равноправност кандидата у процесу селекције.

Кандидати који су испунили посебне услове и положили квалификациони испит за упис у Центар, рангирају се на основу збирних резултата у сва четири сегмента квалификационог испита.

По окончању поступка са пријављеним кандидатима, Комисија утврђује коначну ранг - листу кандидата.

 

На основу коначне ранг - листе, одлуку о пријему кандидата на основну полицијску обуку доноси министар.

 

Кандидат који не буде примљен писмено се обавештава у року од осам дана од дана доношења одлуке. На ту одлуку кандидат  може уложити жалбу   министру , преко Центра , у року од   осам дана од дана пријема обаве ш тења .

 

Потписивањем Уговора о међусобним правима и обавезама полазника основне полицијске обуке и Министарства унутрашњих послова, кандидат добија статус полазника основне полицијске обуке. Уговор се потписује у року од најмање пет дана пре почетка обуке.


Обавештавање кандидата о пријему на обуку, о месту и времену потписивања Уговора о регулисању међусобних права и обавеза између кандидата и Министарства, обавља се најмање десет дана пре почетка обуке.

 

Уместо кандидата који не потпиш е Уговор у предвиђеном року, позваће се други кандидат према редоследу на коначној ранг - листи.

 

Кандидатима који не испуне опште и посебне услове предвиђене Конкурсом за пријем или не положе квалификациони испит, уз писмено обавештење, на кућну адресу се враћа и документација приложена уз пријаву на Конкурс.  

 

Кандидати позвани на пријемни испит, сносе путне трошкове , трошкове боравка и лекарског прегледа у Заводу за здравствену заштиту радника МУП-а, Дурмиторска 9, Београд. 
Преглед за мушкарце стаје 4.243,20 а за жене 4.642,80 динара.

 

О времену полагања пријемног испита кандидати ће бити благовремено обавештени.

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОЛАЗНИКА ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ

Полазник који успешно заврши основну полицијску обуку добија уверење и стиче могућност заснивања радног односа, у складу са законом, у Министарству унутрашњих послова Републике Србије у својству приправника за полицијског службеника у п олицијској управи за коју је конкурисао.

Такође се обавезује да по заснивању радног односа, остане на раду најмање три године у п олицијској управи .

 

Полазницима је у току основне полицијске обуке обезбеђен смештај и исхрана, као и опрема неопходна за реализацију наставних садржаја, сходно Уговору који полазник закључује са Министарством унутрашњих послова Републике Србије.

 

Претходна страна   Горе