Интервју

Кандидате који успешно прођу све претходне сегменте квалификационог испита, на крају другог дана провера у Центру у Сремској Каменици, очекује и разговор са четворочланом комисијом. Комисија разговара појединачно са сваким кандидатом.

Циљ тог разговора је да се у директном контакту сазна нешто више о личности кандидата.

Сваки члан комисије кандидата оцењује оценом од 1 до 5 у четири сегмента процене:

  1. комуникација (да се комисија увери у комуникационе способности кандидата); 
  2. социјално функционисање (о животу кандидата, породици, о школовању и досадашњем радном ангажовању);
  3. вредности, навике, ставови и интересовања;
  4. професионална мотивација (мотиви за избор професије полицијског службеника).

Максимални број поена на интервјуу је 20. Кандидат добија једну збирну оцену за сваки сегмент интервјуа. Оцену „не задовољава“ добија кандидат који је у било ком сегменту једногласном одлуком комисије оцењен оценом један (1).

Интервју, оквирно, траје двадесет минута.

У  Уредби о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова , интервју је уређен чланом 44.