ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O SELEKCIJI

Da biste videli odgovor, kliknite na pitanje ili idite prema dnu stranice.

 1. Kada će biti raspisan konkurs?
 2. Koliko dugo treba da budem prijavljen/a u policijskoj upravi za koju konkurišem?
 3. Da li mogu da se prijavim za neku drugu policijsku upravu?
 4. Da li mogu da konkurišem ako imam 24 ili više godina?
 5. Završio/la sam Fakultet bezbednosti i imam 26 godina, da li mogu da konkurišem?
 6. Da li mogu da budem primljen/a na osnovnu policijsku obuku sa završenom trogodišnjom školom, a da tokom obuke ispolažem ispite četvrte godine?
 7. Vanredno sam završio četvrti stepen u privatnoj školi. Da li mi se ta diploma priznaje?
 8. Ja sam maturant, da li mogu da konkurišem, a da naknadno dostavim svedočanstvo o završenom četvrtom razredu srednje škole?
 9. Da li mogu da konkurišem ako sam ja ili je neko od članova moje porodice osuđen za neki prekršaj?
 10. Da li mogu da konkurišem sa probnom vozačkom dozvolom?
 11. Gde mogu da overim fotokopije traženih dokumenata?
 12. Kada će početi kvalifikacioni ispit?
 13. Da li se baš gleda u centimetar kod visine? Šta ako mi nedostaje samo jedan centimetar?
 14. Da li ću biti primljen/a na obuku ako imam tetovažu?
 15. Gde mogu naći pitanja da vežbam za psihotest?
 16. Da li mogu da budem primljen/a na obuku ako nosim naočare i koja je prihvatljiva dioptrija?
 17. Kako da saznam rezultate specijalističkog lekarskog pregleda?
 18. Da li mogu da prenoćim u Centru za osnovnu policijsku obuku tokom kvalifikacionog ispita?
 19. Da li zahtev za reviziju ili zahtev za preispitivanje odluke o prijemu mogu poslati mejlom?
 20. Kada će izaći rang-lista?
 21. Kada ću biti pozvan/a na obuku?
 22. Kada ću biti pozvan/a na reviziju?
 23. Kada će mi biti vraćena dokumenta?

Uredbom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova 
(„Sl. glasnik RS", br. 42/2017, 56/2018, 34/2019 i 11/2020), 
bliže su uređeni kriterijumi po kojima se vrši izbor kandidata na osnovnu policijsku obuku.

Link na UREDBU O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA (Osnovna policijska obuka od člana 32)

 
1. Pitanje: Kada će biti raspisan konkurs?

Odgovor:

Polaznici se primaju u Centar na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar donosi odluku o broju polaznika osnovne policijske obuke u Centru, na predlog direktora policije, u skladu sa kadrovskim planom.

Informacija o konkursu se oglašava preko nekog od štampanih i elektronskih medija, koji se izdaju, odnosno emituju, na celoj teritoriji Republike Srbije (na primer dnevni list „Politika"), a konkurs se objavljuje na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva (www.mup.gov.rs), kao i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku (www.copo.edu.rs), i fejsbuk stranici Copo Centar Copo (www.facebook.com/copocentar.copo).

Ne najavljujemo konkurse unapred, te zainteresovanima preporučujemo da prate navedene medije, kako bi se blagovremeno informisali o raspisivanju konkursa, uslovima i rokovima.

 
2. Pitanje: Koliko dugo treba da budem prijavljen/a u policijskoj upravi za koju konkurišem?

Odgovor:

Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova propisuje da lice koje konkuriše treba da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs.

Konkurs sadrži uslove koje lice koje konkuriše treba da ispunjava kako bi moglo konkurisati, između ostalog i da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs. Kandidat se može prijaviti na konkurs od dana prijave prebivališta na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

 
3. Pitanje: Da li mogu da se prijavim za neku drugu policijsku upravu?

Odgovor:

Prema važećim propisima, kandidat može konkurisati samo na području organizacione jedinice na kojoj ima prebivalište, a za koju je raspisan konkurs. Kandidat može podneti samo jednu prijavu na važeći konkurs.

 
Postupak izbora kandidata sprovodi Komisija za izbor kandidata za polaznike osnovne policijske obuke, čiji je zadatak, između ostalog, i da verifikuje spisak prijavljenih kandidata koji su ispunili sve potrebne uslove da uđu u izbornu proceduru, te da organizuje i prati kompletan postupak izbora kandidata.
 
4. Pitanje: Da li mogu da konkurišem ako imam 24 ili više godina?

Odgovor:

Pravo učešća na konkursu ima lice koje, između ostalih uslova, nema manje od 18 a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno, da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni student Kriminalističko-policijskog univerziteta).

 
5. Pitanje: Završio/la sam Fakultet bezbednosti i imam 26 godina, da li mogu da konkurišem?

Odgovor:

Pravo učešća na konkursu ima lice koje, između ostalih uslova, nema manje od 18 a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno, da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni student Kriminalističko-policijskog univerziteta). Pomenuti uslov (ne više od 27 godina starosti) odnosi se samo na kandidate koji su svršeni student Kriminalističko-policijskog univerziteta.

 
6. Pitanje: Da li mogu da budem primljen/a na osnovnu policijsku obuku sa završenom trogodišnjom školom, a da tokom obuke ispolažem ispite četvrte godine?

Odgovor:

Nažalost, ne. Jedan od uslova konkursa je da lice koje konkuriše ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju.

 
7. Pitanje: Vanredno sam završio četvrti stepen u privatnoj školi. Da li mi se ta diploma priznaje?

Odgovor:

Da, ukoliko je diplomu o završenoj srednjoj školi izdala institucija akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 
8. Pitanje: Ja sam maturant, da li mogu da konkurišem, a da naknadno dostavim svedočanstvo o završenom četvrtom razredu srednje škole?

Odgovor:

Svako može da konkuriše, međutim, o svim spornim situacijama, uključujući i ovakav slučaj, odluku donosi Komisija za izbor kandidata, a imajući u vidu okolnosti u momentu odlučivanja.

 
9. Pitanje: Da li mogu da konkurišem ako sam ja ili je neko od članova moje porodice osuđen za neki prekršaj?

Odgovor:

Bezbednosna smetnja je činjenica koja onemogućava prijem u radni odnos i rad u ovom Ministarstvu, kao i na stručno osposobljavanje i usavršavanje za potrebe Policije. Postupak vršenja bezbednosne provere i utvrđivanje ocene o postojanju ili nepostojanju bezbednosne smetnje, regulisan je odredbama Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018) i obavlja ga nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, a u skladu sa propisanim uslovima, odnosno na način određen odredbama ovog Zakona.

Komisija za izbor kandidata na osnovnu policijsku obuku postupa u skladu sa dostavljenom ocenom o postojanju ili nepostojanju bezbednosne smetnje.

 
10. Pitanje: Da li mogu da konkurišem sa probnom vozačkom dozvolom?

Odgovor:

Probna vozačka dozvola podrazumeva da njen vlasnik može da upravlja motornim vozilom, te ukoliko kandidat poseduje probnu vozačku dozvolu „B" kategorije, smatra se da je uslov konkursa ispunjen.

Nije dovoljno da kandidat priloži samo potvrdu da trenutno pohađa obuku.

 
11. Pitanje: Gde mogu da overim fotokopije traženih dokumenata?

Odgovor:

Fotokopije dokumenata možete overiti kod notara/javnog beležnika. Pored toga, preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) lice koje konkuriše dostavi samo, u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

 
12. Pitanje: Kada će početi kvalifikacioni ispit?

Odgovor:

Ne možemo dati preciznu procenu. Nakon isteka roka za predaju dokumenata i obrade kompletne konkursne dokumentacije, Komisija verifikuje spiskove kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa i koji će biti pozvani na kvalifikacioni ispit.

Koliko će vremena proći od krajnjeg roka za prijavu kandidata do momenta kada odabrani dobiju poziv da dođu na kvalifikacioni ispit, zavisi od niza faktora, uključujući i broj prijavljenih kandidata. U dosadašnjoj praksi, od zaključenja konkursa do pozivanja na kvalifikacioni ispit prođe približno 30 dana.

 
13. Pitanje: Da li se baš gleda u centimetar kod visine? Šta ako mi nedostaje samo jedan centimetar?

Odgovor:

Članom 39. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova propisane su antropometrijske mere kandidata (visina minimum 170 cm za muškarce i 163 za žene, težina i BMI). Ukoliko kandidat ne ispunjava ove uslove telesne visine, biće eliminisan iz daljeg procesa selekcije.

Merodavan je rezultat koji izmeri medicinsko osoblje tokom opšteg lekarskog pregleda u Centru za osnovnu policijsku obuku, bez obzira na to što kandidatu u kartonu možda piše da je visina drugačija ili je kandidat svoju visinu sam izmerio drugačije.

 
14. Pitanje: Da li ću biti primljen/a na obuku ako imam tetovažu?

Odgovor:

Tetovaže predstavljaju kontraindikaciju (eliminacioni faktor) za prijem na osnovnu policijsku obuku. Naime, članom 39. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, opštim lekarskim pregledom, između ostalog, utvrđuju se anomalije, oštećenja na površini i ispod kože (sve tetovaže) i drugo značajno odstupanje od propisanog ličnog izgleda policijskog službenika.

 
15. Pitanje: Gde mogu naći pitanja da vežbam za psihotest?

Odgovor:

Provera psihološkog statusa kandidata za osnovnu policijsku obuku podrazumeva korišćenje psihodijagnostičkih testova koji su sačinjeni upravo za potrebe psihološke selekcije i služe za procenu kognitivnog i ličnosnog domena.

Ovi testovi nisu javno dostupni. Testovi utvrđuju lične karakteristike koje se ne mogu uvežbati, pa iz tog razloga ne postoje pitanja za vežbanje.

Za ovaj segment kvalifikacionog ispita naročito je bitno da dajete iskrene odgovore. Napominjemo i da ako niste zadovoljili na ovom segmentu, ne mora značiti da imate psihičkih problema, nego da prosto nemate osobine ličnosti koje su poželjne za policijsku profesiju.

 
16. Pitanje: Da li mogu da budem primljen/a na obuku ako nosim naočare i koja je prihvatljiva dioptrija?

Odgovor:

To može biti eliminacioni faktor, u zavisnosti od dioptrije i drugih eventualnih poremećaja čula vida. Konačnu odluku daje lekar na specijalističkom lekarskom pregledu.

 
17. Pitanje: Kako da saznam rezultate specijalističkog lekarskog pregleda?

Odgovor:

Pozovite Centar za osnovnu policijsku obuku na telefon 021/462-032 ili 021/462-033, radnim danima od 7.30 do 15.30 časova.

 
18. Pitanje: Da li mogu da prenoćim u Centru za osnovnu policijsku obuku tokom kvalifikacionog ispita?

Odgovor:

Nažalost, ne. Kandidati koji budu pozvani na prijemni ispit, snose putne troškove, troškove boravka i troškove lekarskog pregleda. Savetujemo da troškove specijalističkog lekarskog pregleda ne uplaćujete dok niste sigurni da ste uspešno završili prethodne segmente selekcije.

 
19. Pitanje: Da li zahtev za reviziju ili zahtev za preispitivanje odluke o prijemu mogu poslati mejlom?

Odgovor:

Kandidati koji nisu zadovoljili utvrđene kriterijume na opštem lekarskom pregledu, proveri jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, proveri psihološkog, bazično-motoričkog statusa, intervjuu i na specijalističkom lekarskom pregledu mogu, iz opravdanih razloga, podneti zahtev za ponovno utvrđivanje navedenih kriterijuma, u roku od tri dana od dana saopštavanja rezultata.

Zahtev možete poslati mejlom na adresu selekcija@copo.edu.rs. ili redovnom poštom, adresirano na sledeći način:

Komisija za izbor kandidata
Centar za osnovnu policijsku obuku 
Železnička 22 
21208 Sremska Kamenica​ 

Obavezno navedite precizne i jasne podatke – zašto se obraćate, svoje ime i prezime, kada ste konkurisali, opišite okolnosti zbog kojih smatrate da je zahtev opravdan. O opravdanosti zahteva odlučuje Komisija, u primerenom roku.

Nakon donošenja odluke ministra o prijemu kandidata, kandidat koji nije primljen na obuku može, preko Centra, u roku od osam dana od dana prijema pismenog obaveštenja, podneti zahtev ministru da preispita odluku.

 
20. Pitanje: Kada će izaći rang lista?

Odgovor:

Rang-listu ne objavljujemo, ali svaki kandidat ima mogućnost da ostvari uvid u sopstvene rezultate u svim fazama kvalifikacionog ispita. Kandidati koji su ispunili uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima kvalifikacionog ispita. Svršeni studenti KPU koji su ispunili predviđene uslove i koji su položili kvalifikacioni ispit, imaju prioritet u rangiranju u odnosu na ostale kandidate.

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlja se najmanje sedam dana pre početka obuke. Oni koji nisu odabrani za obuku takođe na kućnu adresu dobijaju obaveštenje o rezultatima konkursa, a vraća im se i predata dokumentacija.

 
21. Pitanje: Kada ću biti pozvan/a na obuku?

Odgovor:

Početak obuke će biti određen u skladu sa mogućnostima organizovanja osnovne policijske obuku u Centru. Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlja se najmanje sedam dana pre početka obuke.

 
22. Pitanje: Kada ću biti pozvan/a na reviziju?

Odgovor:

O opravdanosti zahteva za ponovno utvrđivanje kriterijuma kvalifikacionog ispita odlučuje Komisija, u primerenom roku. Kandidati će o odluci Komisije, odnosno o tome da li je njihov zahtev prihvaćen ili ne, biti obavešteni nakon zasedanja Komisije.

U skladu sa važećim propisima, ponovno psihološko testiranje može se izvršiti najranije 6 meseci nakon prvog testiranja.

 
23. Pitanje: Kada će mi biti vraćena dokumenta?

Odgovor:

Nakon okončanja selekcione procedure po konkursu na koji su se prijavili, kandidati koji nisu primljeni na obuku na kućnu adresu dobijaju obaveštenje o rezultatima konkursa, a vraća im se i predata dokumentacija.

Dokumenta se kandidatima vraćaju preko policijske uprave za čije potrebe su konkurisali, na adresu koja je navedena u prijavi.

Ukoliko odustanu od konkursa, odnosno učešća u daljoj selekcionoj proceduri, kandidati mogu na lični zahtev preuzeti dokumenta u Centru za osnovnu policijsku obuku.

Za sva druga pitanja u vezi sa selekcijom kandidata za osnovnu policijsku obuku, obratite se mejlom na adresu selekcija@copo.edu.rs.

Назад на врх

 

[1]