Istorijat Centra

Školska zgrada Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, ranije Srednje škole unutrašnjih poslova, sagrađena je 1848. godine, kao „Kadetska škola'' za potrebe školovanja vojnih policijskih kadrova Austrijske carevine. Svojom površinom, od oko 7.000 kvadratnih metara i spratnošću, spada u grupu najvećih objekata sagrađenih u to vreme na teritoriji Novog Sada.

Istorija

Osnova objekta je u obliku ćiriličnog slova „Ш'', kratkih dvorišnih krila. Enterijer je u funkciji školske zgrade, hodnici sa prostorijama u nizu. 

Oko objekta je uređen park, površine od oko 16 hektara. Zgrada je izgrađena u stilu romantizma i sačuvana u izvornom obliku, ali autor projekta za sada nije poznat. Takvu zgradu austrijske vlasti su koristile tokom čitavog 19. veka. 

Unutrašnjost škole

Odmah po izgradnji, u njoj je smeštena Vojna pionirska škola Austrougarske carevine. 

Od 1869. do 1895. godine, zgrada je služila kao fabrika svile i kao „Vojarna za finance'', a od 1895. godine tu se iz Osijeka useljava takozvano „Kadetsko učilište'', koje je radilo sve do propasti Austrougarske carevine. Posle stvaranja Kraljevine Jugoslavije zgrada postaje državna svojina i u njoj se sve do 1941. godine, nalazila žandarmerijska škola, u kojoj su se školovali oficiri, podoficiri i žandarmi. 

Za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu, u zgradi je bila smeštena ustaška škola za obučavanje inženjerijskih jedinica – podoficira (tzv. Opkopari). Tokom završnih ratnih operacija, tu je bila stacionirana partizanska bolnica, a zatim i škola za podoficire KNOJ-a.

Školovanje milicije

Od 1946. do 1955. godine u ovom zdanju su se školovali oficiri i podoficiri Ministarstva unutrašnjih poslova FNRJ. Državni Sekretarijat unutrašnjih poslova FNRJ 1955. godine odlučuje da Oficirska škola prestane sa radom, a da se umesto nje formira Škola za komandire stanica za potrebe cele države.

Ova škola je ukinuta 1959. godine, a umesto nje se formirala Škola za podoficire Narodne milicije, koja je postojala sve do 1964. godine.

Od 1964. do 1967. godine, zgradu je, sa kompletnim inventarom, preuzeo Republički sekretarijat unutrašnjih poslova SR Srbije i u njoj formirao Stručnu školu milicije za školovanje pripravnika milicije.

Srednja škola unutrašnjih poslova

Maturanti 1. klase

maturanti 1. klase

Skupština SR Srbije, na svom zasedanju 12. jula 1967. godine, donela je i usvojila Zakon o Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, i ona je postala centar za školovanje i obuku kadrova javne bezbednosti.

Prvi pitomci

Septembra te godine upisani su pitomci prve klase. Program je, od početka, obuhvatao i opšteobrazovne i stručne predmete. Jednom prilikom, o tome nam je pričao prvi direktor Škole, Nikola Grubor: „Đacima je bilo omogućeno da nauče sve ono što je potrebno milicionaru. Učenici koji nisu znali da plivaju, odlazili su za vreme zimskog raspusta, na 10-dnevnu obuku u Kopar. Na skijanje smo išli na Kranjsku goru. Imali smo kompletnu skijašku opremu. Odmah smo počeli i obuku u vožnji motornih vozila."

Promene

Reforme obrazovanja u zemlji, uticale su i na promene u našoj školi. U toku školovanja 9. klase, prešlo se sa četvorogodišnjeg na dvogodišnji sistem. Prvih 9 odeljenja ove generacije upisano je 1975. godine. Kada su oni završili drugi razred, 1977, primljeno je još nekoliko odeljenja, po novom, dvogodišnjem programu. Tako je drugi deo 9. klase završio ovde 3. i 4. razred. Po takozvanom „usmerenom obrazovanju", koje je trajalo dve godine, školovale su se sve generacije do 1988. Tada je upisana 21. klasa, ponovo na četiri godine.

Celokupan obrazovni rad u Školi odvijao se u skladu sa obrazovnim sistemom Ministarstva prosvete za srednje škole, po Nastavnom planu i programu za opšteobrazovne i stručne predmete.

Tokom četvorogodišnjeg školovanja učilo se 15 opšteobrazovnih predmeta: Srpski jezik i književnost, Strani jezik (engleski ili nemački), Istorija, Geografija, Fizika, Hemija, Biologija, Matematika, Računarstvo i informatika, Sociologija, Filozofija, Opšte fizičko obrazovanje, Muzička kultura, Likovna kultura i Odbrana i zaštita.

Opštestručnih predmeta je bilo devet: Uvod u pravo, Krivično pravo, Krivično-procesno pravo, Upravno pravo, Informatika u OUP-u, Prva pomoć i sudska medicina, Ustav i prava građana, Psihologija i Daktilografija.

Pored ovih, učenici SŠUP-a izučavali su i šest užestručnih predmeta: Pravila službe u organima OUP-a, Bezbednost saobraćaja, Kriminalistiku, Državnu bezbednost, Sistem veza MUP-a i Specijalno fizičko obrazovanje.

Od 2002/2003. uvedeni su: Međunarodno pravo, Uvod u filozofiju sa policijskom etikom i Veronauka ili Građansko vaspitanje kao izborni predmet. U program obrazovanja vraćen je i predmet Pravila lepog ponašanja. Te školske godine je povećan i fond časova stranog jezika, sa dva na tri časa sedmično.

Izvan učionica - van nastave

Škola učenicima pruža mnogo mogućnosti za bavljenje različitim sportovima, muzikom, slikanjem, glumom, fotografijom, novinarstvom... Više od 75% učenika učestvovalo je u radu sekcija.

U krugu Škole

Školsku zgradu je prvobitno okruživao park od skoro 16 hektara. Danas se na nešto više od 14 hektara nalazi mnoštvo pratećih objekata.

Tokom 2000. godine, završena je izgradnja sportske hale i restorana. Renovirano je prizemlje školske zgrade. Tamo gde se nekada nalazila kuhinja i trpezarija, sada se nalazi predivna sala, učenički klub, u kom se organizuju seminari, izložbe i slične manifestacije.

Od 2006. do 2008. rekonstruisana su dva internata (P+2 i tzv. novi internat), opremljene su učionice na prvom spratu i nekadašnja sala za opšte-fizičko obrazovanje preuređena je u savremeno opremljen prostor za praktičnu obuku (taktička kuća).

Sadašnjost

maturanti 37.klase

Hiljade đaka

Po dosadašnjem sistemu školovanje je završilo 38 klasa, a to je 14.416 kadeta. Promocija poslednje klase bila je 29. maja 2009. godine. 

Od septembra 2007. godine nema više takozvanih Pilića (učenika prvog razreda), Fazana (učenika drugog razreda), Guštera (učenika trećeg razreda), ni Džombi (maturanata).

 Staro i novo

U realizaciji projekta transformacije Srednje škole unutrašnjih poslova u Centar za osnovnu policijsku obuku, nakon potpisivanja Sporazuma o razumevanju, kao ravnopravan partner uključila se i Misija OEBS-a u Srbiji, koja je u junu 2006. godine organizovala donatorsku konferenciju.

Norveška Vlada je tom prilikom donirala 750.000 evra. Ta sredstva namenjena su za rekonstrukciju internata i opremanje učionica na prvom spratu školske zgrade, što je neophodno za funkcionisanje Centra.

Vlada Republike Srbije je izdvajanjem sredstava Nacionalnog investicionog plana u visini od 1,6 miliona evra pomogla rekonstrukciju i opremanje internata za smeštaj učenika i prostora za praktičnu obuku (taktička kuća).

U novembru 2007. godine upisana je prva generacija polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku.

25.7.2008.