Upis u Centar

Da biste se upisali potrebno je da: 

 • MUP raspiše konkurs za upis polaznika na osnovnu policijsku obuku – stručno osposobljavanje za uniformisanog policijskog službenika;
 • ukoliko ispunjavate sve uslove konkursa, prikupite traženu dokumentaciju i da je, zajedno sa popunjenim obrascem za prijavu, predate u najbližu policijsku stanicu;
 • uspešno prođete sve etape selekcije i položite kvalifikacioni ispit u Centru;
 • sačekate da Komisija utvrdi rang-listu i da ministar donese odluku o prijemu kandidata i
 • da Vas pozovemo na obuku u Centar.

 

1. KONKURS

Konkurs raspisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, u zavisnosti od potreba pojedinih područnih policijskih uprava i ostalih organizacionih jedinica, na osnovu odluke Vlade o broju pripravnika koje MUP može da primi u toku jedne godine.

     Ne postoji ustaljeni termin raspisivanja konkursa.

Konkursni oglas se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na sajtu COPO-a. O raspisivanju konkursa zainteresovani mogu da se informišu i u područnim policijskim upravama i policijskim stanicama.

Konkurs sadrži:

 • broj polaznika,
 • uslove konkursa,
 • način podnošenja prijave na konkurs,
 • postupak izbora kandidata.
USLOVI POSLEDNJEG OBJAVLJENOG KONKURSA
Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove: 
 1. da je državljanin Republike Srbije; 
 2. da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
 3. da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;
 4. da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Кriminalističko-policijskog univerziteta);
 5. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Кriminalističko-policijskog univerziteta;
 6. da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
 7. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B" kategorije;
 8. da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

NAPOMENA: Uslovi konkursa se mogu menjati, važeći su uslovi koji se nalaze u konkursu koji je aktuelan. 

Link na uslove konkursa koji je otvoren od 23.5.2022. do 7.6.2022. godine

1.1. Način konkurisanja

Nakon raspisivanja konkursa i objavljivanja u javnim glasilima i na sajtu COPO-a, zainteresovani, koji ispunjavaju navedene uslove, mogu preuzeti obrazac za prijavu (link za preuzimanje), izjavu o dostavljenoj dokumentaciji (preuzmite u policijskoj stanici) i izvod iz zdravstvenog kartona (link za preuzimanje) sa našeg sajta ili u organizacionoj jedinici MUP-a, u svom prebivalištu.

Uz prijavu se prilažu sledeća dokumenta:

Originali uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvoda iz matične knjige rođenih i osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci). Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

Fotokopije (overene od strane nadležnog organa) diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja, lične karte koja nije čipovana (ili očitana lična karta sa čipom) i vozačke dozvole za upravljanje vozilima „B“ kategorije.

Dokaz o uspešno završenim osnovnim strukovnim odnosno osnovnim akademskim studijama na Kriminalističko-policijskom univerzitetu (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta).

Prijave sa potrebnim dokumentima zainteresovani moraju podneti, u konkursom propisanom roku (najčešće je to 15 dana od dana raspisivanja konkursa), u najbližoj policijskoj stanici ili područnoj policijskoj upravi za čije područje je i raspisan konkurs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

 

2. POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Ministar unutrašnjih poslova imenuje sedmočlanu Komisiju za izbor kandidata za polaznike osnovne policijske obuke u Centru.

Rukovodilac organizacione jedinice MUP-a, nadležne za sprovođenje konkursa, imenuje članove potkomisija koje sprovode testiranje kandidata po segmentima.

Selekcija kandidata počinje već prilikom predaje prijave, a nastavlja u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Кamenici opštim lekarskim pregledom i kvalifikacionim ispitom, te specijalističkim lekarskim pregledom, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Beogradu, kao i kroz postupak vršenja bezbednosne provere i utvrđivanja postojanja bezbednosnih smetnji. 

Obaveštavanje kandidata o datumu i mestu obavljanja lekarskih pregleda i kvalifikacionog ispita vrši se najkasnije sedam dana pre njihovog početka.

Procedura traje od jednog do tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana. U Centru se polaže specifičan kvalifikacioni ispit, koncipiran tako da se odaberu kandidati koji imaju potrebne moralne i etičke karakteristike, odličnog su zdravlja i fizičkih sposobnosti i koji poseduju veštine i predznanja neophodna za obuku i za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika.

Sve provere su eliminacione. To znači da ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume propisane za tu proveru, ne može da ide dalje na sledeći segment kvalifikacionog ispita ili provere, nego biva eliminisan i za njega/nju se kvalifikacioni ispit time i završava.

Ako u toku sprovođenja postupka izbora kandidata, kandidat nedozvoljeno koristi tekstove, beleške, uređaje za elektronsku obradu podataka, uređaje za daljinski prenos podataka, slike ili glasa ili na drugi način ometa realizaciju postupka izbora kandidata, biće eliminisan iz daljeg postupka izbora kandidata.

Prvi dan provera u Sremskoj Kamenici:

 • opšti lekarski pregled (uz prijavu kandidati su obavezni da prilože i izvod iz svog zdravstvenog kartona). Između ostalog proverava se visina (minimalna visina za muškarce je 170 cm, a za žene 163 cm) i težina kandidata i izračunava BMI/body-mass-index Opširnije;
 • provera psihološkog statusa na osnovu psiho-testa koji kandidati rade na računaru uz mogućnost da ga osim na srpskom (ćirilica i latinica) rade i na sledećim jezicima nacionalnih manjina: albanskom, mađarskom, romskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i ukrajinskom jeziku. U okviru ove provere na računaru se radi i test opšte informisanosti. → Opširnije;
 • provera jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika koja se sastoji iz testa prvopisa koji se radi na računaru i pisanja sastava odnosno izveštaja na zadatu temu  → Opširnije.

Drugi dan provera u Sremskoj Kamenici:

 • provera bazično-motoričkog statusa (fizičke spremnosti) Opširnije;
 • intervju – razgovor kandidata sa komisijom Opširnije.

Treći dan provera u Beogradu:

Kandidate koji uspešno prođu sve prethodne etape provera u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, narednog radnog dana očekuju specijalistički lekarski pregledi, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, Durmitorska ulica broj 9 u BeograduOpširnije.

Napomena: Troškove putovanja, boravka i ishrane tokom kvalifikacionog ispita, kao i troškove specijalističkih lekarskih pregleda u Beogradu, snose sami kandidati.

 

3. ZAKLJUČNE NAPOMENE

Proces selekcije kandidata za prijem u COPO je opsežan i dugotrajan. Kandidati se moraju naoružati strpljenjem.

Primera radi, navešćemo podatke iz 2014. godine. Raspisan je konkurs za prijem 480 polaznika osnovne policijske obuke. Prijavilo se skoro 10.000 zainteresovanih. Na prijemni ispit je izašlo više od 3.000 kandidata a kvalifikacioni ispit je položilo više od 2.000 kandidata, od kojih je na obuku primljeno više od 500 kandidata. Za neke je taj proces od raspisivanja konkursa do početka obuke trajao više od 20 meseci.

Položen kvalifikacioni ispit – kao što mu ime kaže – kandidate samo kvalifikuje za dalji postupak u selekciji. To što je kandidat zadovoljio kriterijume u svim segmentima ne znači da će biti i primljen na obuku.

Кandidati koji su ispunili uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku, i za koje je područna policijska uprava utvrdila da ne postoje bezbednosne smetnje za prijem u radni odnos u Minstarstvo, se rangiraju na osnovu zbirnih rezultata u svim delovima kvalifikacionog ispita. U formuli izračunavanja i rangiranja rezultata sa kvalifikacionog ispita svaki segment ima svoj procentualni udeo:

 • psiho-test – 50%,
 • jezička kultura i pravopis srpskog jezika – 20%,
 • provera bazično-motoričkog statusa – 30%, 
 • intervju – zadovoljava/ne zadovoljava.

Da bi povećali svoje izglede za prijem na obuku, kandidati treba da nastoje da u svakom segmentu provera daju svoj maksimum.

Svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta koji su ispunili predviđene uslove i koji su položili kvalifikacioni ispit, imaju prioritet u rangiranju u odnosu na ostale kandidate.

Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata. Na osnovu konačne rang liste, u skladu sa propisima odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlja se najmanje sedam dana pre početka obuke. Ukoliko se kandidat ne odazove na obuku, a svoj izostanak ne opravda u roku od tri dana od dana početka obuke, smatraće se da je odustao od obuke.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i kandidat koji je nakon sprovedenog konkursa primljen na osnovnu policijsku obuku, zaključuju ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza. Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Ugovor se potpisuje pre početka, a najkasnije u roku od deset dana od dana početka obuke. Potpisivanjem ugovora kandidat dobija status polaznika osnovne policijske obuke. Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili da naknadi stvarne troškove stručnog osposobljavanja. 

O poslovima i zadacima Ministarstva unutrašnjih poslova možete pročitati ovde i, detaljnije, na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

O tome koji se moduli izučavaju u Centru možete se obavestiti ovde.

Odlučivanje i postupak po zahtevu za preispitivanje odluke

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.

Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata, kandidat koji nije primljen na obuku, pismeno se obaveštava pre početka osnovne policijske obuke. Kandidat koji nije primljen na obuku može, preko Centra za osnovnu policijsku obuku, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja, podneti zahtev ministru unutrašnjih poslova da preispita odluku. O opravdanosti zahteva odlučuje Komisija, u primerenom roku.

Zahtev za preispitivanje odluke može se poslati poštom, adresiran na sledeći način:

Komisija za izbor kandidata

Centar za osnovnu policijsku obuku

Železnička 22

21208 Sremska Kamenica

 

Napomena: Čitljivost teksta i preglednost informacija su jedini razlozi što nije korišćen rodno osetljiv jezik. Sve gramatički rodno opredeljene reči odnose se podjednako na pripadnike muškog i na pripadnice ženskog pola.

Назад на врх странице

april 2022. godine