Upis u Centar

Kako se upisati u Centar?

Da biste se upisali potrebno je da: 

 • MUP raspiše konkurs za upis polaznika na osnovnu policijsku obuku – stručno osposobljavanje za uniformisanog policijskog službenika;
 • ukoliko ispunjavate sve uslove konkursa, prikupite traženu dokumentaciju i da je, zajedno sa popunjenim obrascem za prijavu, predate u najbližu policijsku stanicu;
 • uspešno prođete sve etape selekcije i položite kvalifikacioni ispit u Centru;
 • sačekate da Komisija utvrdi rang-listu i da ministar donese odluku o prijemu kandidata i
 • da Vas pozovemo na obuku u Centar.

 

1. KONKURS

Konkurs raspisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, u zavisnosti od potreba pojedinih područnih policijskih uprava i ostalih organizacionih jedinica, na osnovu odluke Vlade o broju pripravnika koje MUP može da primi u toku jedne godine.

     Ne postoji ustaljeni termin raspisivanja konkursa.

Konkursni oglas se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i na sajtu COPO-a. O raspisivanju konkursa zainteresovani mogu da se informišu i u područnim policijskim upravama i policijskim stanicama.

Konkurs sadrži:

 • broj polaznika,
 • uslove konkursa,
 • način podnošenja prijave na konkurs,
 • postupak izbora kandidata.
USLOVI POSLEDNJEG OBJAVLJENOG KONKURSA
Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove: 
 1. da je državljanin Republike Srbije; 
 2. da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs; 
 3. da ima prijavljeno prebivališe na teritoriji grada Beograda; 
 4. da nema manje od 18, a više od 24 godina starosti do dana zaključenja konkursa; 
 5. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju; 
 6. da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
 7. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije; 
 8. da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. 

NAPOMENA: Uslovi konkursa se mogu menjati, važeći su uslovi koji se nalaze u konkursu koji je aktuelan. Trenutno nije raspisan konkurs.

Link na uslove konkursa koji je bio otvoren od 14.2.2019. do 18.3.2019. godine

1.1. Način konkurisanja

Nakon raspisivanja konkursa i objavljivanja u javnim glasilima i na sajtu COPO-a, zainteresovani, koji ispunjavaju navedene uslove, mogu preuzeti obrazac za prijavu (link za preuzimanje), izjavu o dostavljenoj dokumentaciji (link za preuzimanje) i izvod iz zdravstvenog kartona (link za preuzimanje) sa našeg sajta ili u organizacionoj jedinici MUP-a, u svom prebivalištu.

Uz prijavu se prilažu sledeća dokumenta:

Originali uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvoda iz matične knjige rođenih i osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci).

Fotokopije (overene od strane nadležnog organa) diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju, svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja, lične karte koja nije čipovana (ili očitana lična karta sa čipom) i vozačke dozvole za upravljanje vozilima „B“ kategorije.

Odslužen vojni rok nije preduslov za prijavu na konkurs.

Prijave sa potrebnim dokumentima zainteresovani moraju podneti, u konkursom propisanom roku (najčešće je to 15 dana od dana raspisivanja konkursa), u najbližoj policijskoj stanici ili područnoj policijskoj upravi za koju je i raspisan konkurs.

 

2. KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA

Ministar unutrašnjih poslova imenuje sedmočlanu Komisiju za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja u Centru.

Rukovodilac organizacione jedinice MUP-a, nadležne za sprovođenje konkursa, imenuje članove potkomisija koje sprovode testiranje kandidata po segmentima.

Kandidati koji su ispunili sve uslove selekcije i uspešno savladali kvalifikacioni ispit, rangiraju se i tu rang-listu Komisija za izbor kandidata dostavlja ministru.

Odluku o prijemu na stručno osposobljavanje donosi ministar, na osnovu konačne rang-liste. U skladu sa teritorijalnim potrebama i principom nacionalne zastupljenosti pripadnika Ministarstva, ministar može doneti odluku da se na osnovnu policijsku obuku primi dodatni broj učesnika konkursa, koji ispunjavaju uslove i koji su položili kvalifikacioni ispit.

 

3. SELEKCIJA KANDIDATA I KVALIFIKACIONI ISPIT

Selekcija kandidata počinje već prilikom predaje prijave, a nastavlja se tokom kvalifikacionog ispita, u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, i specijalističkih lekarskih pregleda, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u Beogradu. 

Napomena: Na kvalifikacioni ispit se pozivaju samo oni kandidati koji ispunjavaju sve uslove propisane konkursom i koji su uz prijavu priložili sva tražena dokumenta.

U Centru se polaže specifičan kvalifikacioni ispit, koncipiran tako da se odaberu kandidati koji imaju potrebne moralne i etičke karakteristike, odličnog su zdravlja i fizičkih sposobnosti i koji poseduju veštine i predznanja neophodna za obuku i za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika.

Sve provere su eliminacione. To znači da ukoliko kandidat ne zadovolji kriterijume propisane za tu proveru, ne može da ide dalje na sledeći segment kvalifikacionog ispita ili provere, nego biva eliminisan i za njega/nju se kvalifikacioni ispit time i završava.

Prvi dan provera u Sremskoj Kamenici:

 • opšti lekarski pregled (uz prijavu kandidati su obavezni da prilože i izvod iz svog zdravstvenog kartona). Između ostalog proverava se visina (minimalna visina za muškarce je 170 cm, a za žene 163 cm) i težina kandidata i izračunava BMI/body-mass-index → Opširnije;
 • provera psihološkog statusa na osnovu psiho-testa koji kandidati rade na računaru uz mogućnost da ga osim na srpskom (ćirilica i latinica) rade i na sledećim jezicima nacionalnih manjina: albanskom, mađarskom, romskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i ukrajinskom jeziku. U okviru ove provere na računaru se radi i test opšte informisanosti. → Opširnije;
 • provera jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika koja se sastoji iz testa prvopisa koji se radi na računaru i pisanja sastava odnosno izveštaja na zadatu temu  → Opširnije.

Drugi dan provera u Sremskoj Kamenici:

 • provera bazično-motoričkog statusa (fizičke spremnosti) Opširnije;
 • intervju – razgovor kandidata sa četvoročlanom komisijom Opširnije.

Treći dan provera u Beogradu:

Kandidate koji uspešno prođu sve prethodne etape provera u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, narednog radnog dana očekuju specijalistički lekarski pregledi, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, Durmitorska ulica broj 9 u Beogradu → Opširnije.

Napomena: Troškove putovanja, boravka i ishrane tokom kvalifikacionog ispita, kao i troškove specijalističkih lekarskih pregleda u Beogradu, snose sami kandidati.

 

4. ZAKLJUČNE NAPOMENE

Proces selekcije kandidata za prijem u COPO je opsežan i dugotrajan. Kandidati se moraju naoružati strpljenjem.

Primera radi, navešćemo podatke iz 2014. godine. Raspisan je konkurs za prijem 480 polaznika osnovne policijske obuke. Prijavilo se skoro 10.000 zainteresovanih. Na prijemni ispit je izašlo više od 3.000 kandidata a kvalifikacioni ispit je položilo više od 2.000 kandidata, od kojih je na obuku primljeno više od 500 kandidata. Za neke je taj proces od raspisivanja konkursa do početka obuke trajao više od 20 meseci.

Položen kvalifikacioni ispit – kao što mu ime kaže – kandidate samo kvalifikuje za dalji postupak u selekciji. To što je kandidat zadovoljio kriterijume i nije diskvalifikovan na nekom od segmenata ispita, ne znači da će biti i primljen na obuku.

Prilikom provera kandidati se vode pod šifrom, što obezbeđuje njihovu potpunu ravnopravnost u procesu selekcije.

U formuli izračunavanja i rangiranja rezultata sa kvalifikacionog ispita svaki segment ima svoj procentualni udeo:

 • psiho-test – 40%,
 • jezička kultura i pravopis srpskog jezika – 15%,
 • provera bazično-motoričkog statusa – 20%, 
 • intervju – 25%.

Da bi povećali svoje izglede za prijem na obuku, kandidati treba da nastoje da u svakom segmentu provera daju svoj maksimum.

Na osnovu svih prikupljenih podataka o kandidatu, dokumentacije, rezultata sa lekarskih pregleda i kvalifikacionog ispita, formira se rang-lista kandidata koji su zadovoljili sve provere.

Tu rang-listu Komisija za izbor kandidata upućuje ministru radi donošenja konačne odluke o prijemu na obuku.

Odabrani kandidati se blagovremeno obaveštavaju o datumu početka obuke. Kao polaznici COPO-a oni već prvog dana potpisuju Ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza polaznika osnovne policijske obuke i Ministarstva kojim se, između ostalog, obavezuju da će najmanje 5 godina raditi u MUP-u. Obuka je besplatna, a polaznici koji je neopravadano napuste ili prekinu, u obavezi su da MUP-u nadoknade nastale troškove.

Kandidatima koji nisu primljeni na obuku vraćaju se dokumenta.

Kandidati koji nisu zadovoljili utvrđene kriterijume na opštem lekarskom pregledu, proveri bazično-motoričnog statusa i na specijalističkom lekarskom pregledu, mogu samo jednom, iz opravdanih razloga, podneti zahtev za ponovno utvrđivanje kriterijuma iz jednog od navedenih delova postupka izbora kandidata, u roku od tri dana od dana saopštavanja rezultata.
O opravdanosti zahteva iz stava 5. ovog člana, odlučuje Komisija, u primerenom roku.

Ako kandidat smatra da ima osnova za žalbu, treba da je pošalje poštom, adresiranu na sledeći način:

Komisija za izbor kandidata

Centar za osnovnu policijsku obuku

Železnička 22

21208 Sremska Kamenica

Napomena: Čitljivost teksta i preglednost informacija su jedini razlozi što nije korišćen rodno osetljiv jezik. Sve gramatički rodno opredeljene reči odnose se podjednako na pripadnike muškog i na pripadnice ženskog pola.

april 2018. godine