Nastavni plan i program

Programom stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke određeni su ciljevi, ishodi i sadržaj obuke, oblici izvođenja nastave, fond časova, načini proveravanja, ocenjivanja i vrednovanja postignuća polaznika, trajanje, uslovi i način realizacije stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke.


Program stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke izrađen je na osnovu analize posla i zadataka uniformisanih policijskih službenika opšte nadležnosti, za koje je Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u propisana srednja stručna sprema. Na osnovu analize posla i zadataka određena su znanja, veštine, sposobnosti i stavovi neophodni za kompetentno obavljanje osnovnih policijskih poslova.

SVRHA OBUKE
Svrha obuke je osposobljavanje polaznika za poslove uniformisanog policijskog službenika opšte nadležnosti.

CILj OBUKE
Cilj osnovne policijske obuke je osposobljavanje polaznika za kompetentno obavljanje osnovnih policijskih poslova, u skladu sa zakonima i drugim propisima i aktima Republike Srbije, kao i međunarodnim ugovorima i konvencijama koje je usvojila Republika Srbija i standardima policijskog postupanja.

OPŠTI ISHODI OBUKE
Po završetku obuke polaznik će biti osposobljen za:

 1. rad na održavanju javnog reda i obezbeđenja,
 2. rad na poslovima suzbijanja kriminaliteta,
 3. primenu policijskih ovlašćenja i upotrebu sredstava prinude i
 4. kontrolu i regulisanje saobraćaja.


SPECIFIČNI ISHODI OBUKE
S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima rada i potrebu kontinuiranog stručnog usavršavanja, polaznici će biti u stanju da:

 1. primene teorijska znanja u praktičnom kontekstu,
 2. efikasno rade u timu,
 3. saslušaju i razumeju različite sadržaje u raznim komunikacijskim situacijama i govore precizno i jasno,
 4. preuzmu odgovornost za vlastito usavršavanje i napredovanje u poslu i karijeri,
 5. razumeju ulogu i odgovornost institucija važnih za organizaciju društvenog života na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou,
 6. blagovremeno reaguju na promene u radnoj sredini,
 7. primene sigurnosne i zdravstvene mere u procesu rada,
 8. koriste informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.


Ove multifunkcionalne veštine i sposobnosti su rezultat:

 1. dobro organizovane i fleksibilne obuke usmerene na kvalitetno obavljanje zadataka u okviru nadležnosti,
 2. zajedničkog rada nastavnika i polaznika u svim modulima i predmetima,
 3. primene strategija, metoda i tehnika aktivnog učenja i usvajanja znanja, veština i stavova u nastavi.


TRAJANjE OBUKE
 

 1. u Centru za osnovnu policijsku obuku, 33 nedelje, odnosno 9 meseci;
 2. u policijskim upravama polaznici imaju praktičnu obuku u trajanju od 4 nedelje.
 

NASTAVNI PLAN 
Nastava ima predmetno-modularnu strukturu i realizuje se u tri osnovna bloka sa sledećim brojem časova:

 

OPŠTE TEME O RADU POLICIJE
 Policijski službenici: prava obaveze i dužnosti 26
 Krivično i krivično-procesno pravo 44
 Upravni poslovi, prekršajni i disciplinski postupak 34
 Rad policije u zajednici, ljudska prava i kodeks policijske etike 34
 Osnovi bezbednosti 22
 Psihologija za policijske službenike 53
 UKUPAN BROJ ČASOVA 213
VEŠTINE POLICIJE
 Operativne policijske veštine 96
 Opšta fizička priprema - kondicioniranje 32
 Veštine komunikacije 56
 Rukovanje policijskim oružjem sa nastavom gađanja 84
 Prva pomoć 20
 Strani jezik u službenoj komunikaciji

 Engleski jezik/Nemački jezik

53
 Informacioni sistem 30
 UKUPAN BROJ ČASOVA 371
STRUČNI MODULI
 Bezbednosni sektor, javni red i mir, pružanje policijske pomoći i poslovi obezbeđenja 112
 Primena policijskih ovlašćenja i upotreba sredstava prinude 121
 Suzbijanje kriminala 109
 Granica i stranci 20
 Bezbednost saobraćaja na putevima 71
 UKUPAN BROJ ČASOVA 433
OCENjIVANjE POLAZNIKA
Polaznici se kontinuirano ocenjuju u odnosu na očekivane ishode koji su precizno definisani u Programu putem:

 1. testova znanja,
 2. situacionih testova,
 3. usmenog ispitivanja i 
 4. demonstracije praktičnih veština.


ZAVRŠNI ISPIT
Po završetku druge faze obuke u Centru za osnovnu policijsku obuku polaznici polažu završni ispit.
Polaznik koji nije položio završni ispit upućuje se na popravni ispit. Popravni ispit se polaže u roku koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana od dana polaganja završnog ispita.  
Polaznici koji polože završni ispit zasnivaju radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u statusu pripravnika upućuju se na stručnu obuku u policijske uprave, gde se dalje po posebnom programu, uz učešće policajca mentora, osposobljavaju za samostalan rad na radnom mestu uniformisanog policijskog službenika opšte nadležnosti, za koje je propisana srednja stručna sprema.


NAPOMENA
Nakon uspešno završenog pripravničkog staža - stručne obuke koja se odvija u područnim policijskim upravama, polaznik stiče pravo na polaganje stručnog ispita, koji ako uspešno položi dobija zvanje mlađi vodnik policije.

ažurirano 2.10.2019. godine

Dokumenti

Dokument Objavljeno